Tuesday, March 19, 2013

Weera Gaminee Ellle Team Yakkoduwa

hlalvqj jSr.dusKS t,af,a l%Svd iudch

1958.02.04 jk osk rd.u yd,sjska.aia l%Svd iudch iu. ish ux., t,af,a ;r.h meje;ajSfuka wdruSNl< hlalvqj jSr.dusKS t,af,a l%Svd iudch wLKavj fuS olajd hlalvqj ksjkaou m%foAYfha t,af,a l%Svdjg ,eos uyck;djf.a iyfhda.h u; t,af,a fCIa;%fha ta fYa%Ksfha lKavdhula f,i oCI;d fmkajuska isgS
                      lS%vd iudch wdruSNfha mgka tiatata .=Kfialr, wef,laia iekavra rKisxy, nkaoq, fmfrArd, ksu,a ;siai chiqrsh, tiata wfnSr;ak,iYdm;sjreka jYfhkao,mshodi fj,a.u,jskaika fmfrArd,fcdaYma fmfraArd,r;akmd, fmfrArd, isrsmd, rKisxy, iqks,a ksy,a fmfrArd,ius; Who fmfrArd f,aLusjreka jYfhkao,NdKavd.drsl jYfhka ;s,lr;ak fmfrArdo, ixjSOdhl jYfhka us,ka fndf;acqo, fuu l%Svd iudch jrA:udkh olajd jir 54lg fkdjevs ld,hla bosrshg /f.k hdug odhl;ajh imhuska t,af,a l%Svdj kxjd,Su ioyd ksyv lemlsrsula lr we;s w;r jrA:udk iNdm;s jYfhka yIdka fmfrard f,alus jYfhka .duSKs uoqrdj, iy m%Odk ixjsOdhl jYfhka id.r fmfrArdo ukd fufyhla bgq lruaka lKavdhfus bosrs .ukg uy;ajq Yla;shla imhuska isgS.

            YS% ,xld t,af,aa iuSfus,kh jsiska fufyhjk ,o 1993$1994 jrAIhkays t,af,a lS%vdfjS rka lsre, jka cd;sl Y+r;djhka wglao ;=kajk ia:dkhka follao, ysuslrf.k we;s w;r iqyo t,af,a ;r. jSYd, ixLHdjl ch.%yKh ysuslrf.k we;.

            
  tfiau 1988 jifrAos osjhsfka m%:u jrg wdrdOs; wdOQKSl t,af,a ;r.ud,djla ixjsOdkh lsrsfuS .!rjh ysusjkafkao fuu l%Svd iudchghs. vnS,sjs f;danshia fmfrArd, wdrA jsrisrs rKisxy ,tia ta wfnSr;ak, udI,a fmfrard , ksu, ;siai chiQrsh, bxosl kjr;ak,.duSKS rKisxy, iqks,a fmfrard, id.r fmfrArd, rejka pkaok l,ska l,g fuu lKAvdhu fufyhjd we;s kdhlhska jk w;r jrA:udkfha lKAvdhu fufyhjkq ,nkafka oCI;u l%Svlfhl= jk fI,agka fmfrArdh.
                                 1992 l%Svd wud;HdxYh jsiska fufyhjk ,o cd;sl l%Svd W;aijfha cd;sl t,af,a y+rhd njg fI,agka fmfrArdo 1997 jrAIfha cd;sl Y+rhd jYfhka rejka pkaoko iuSudk ,nd we;. jhg wu;rj .usno t,af,a lKavdhu cd we, wdikfha taldnoaO t,af,a lKAvdhu .usmy osis;%Sla taldnoaO lKAvdhu ksfhdackh lsrsfuS Nd.Hho fuu lKAvdhfuS l%Svlhska yg ks;e;skau ysusjq wjYa:djka fndfyda we;af;a fuu lKavdhfus l%svlhskaf.a oCI;djh u;h.


        t,af,a l%Svdj fjkqfjka tu l%Svdj /l .eksu ioyd fuu l%Svlhsk
a fukau c-we, hlalvqj iy  ksjkaou m%foaYfha t,af,a l%Svdjg ,eos iEu wfhl=f.au iyho fuu l%Svd iudch osfkka osk oCI;d fmkajuska t,af,a l%Svd ;r.ud,djka meje;afjk l%Svdx.khka jrAKj;a lrk wdldrh w;S; iy jrA:udk mrmqr fj; fmkajdoSug W;aidy .kakd ,o wdldrhg wkd.; mrmqr fj;o odhdo lrkq we;ehs jSYajdi l< yel. ;jo t,af,a l%Svdj muKla fkdj m%foAYfha iudcfiajd lghq;= j,oS mjd fuu t,af,a lKavdhu jsiska m%uqL;ajh .ksuska l%Shd lsrsu meiish hq;= lreKls.th t,af,a l%Svd iudchla fkdj TSkEu lKavdhula  bosrs meje;au ioyd uyck;dj ;u lKAvdhu ;=, rojd .eksug uy;ajQ msgqjy,la jk nejs  hlafldvqj jSr .dusKs lS%vd iudch wjfNdaO lrf.k we;s wdldrh wfkl=;a t,af,a lKavdhus ioyd uy;ajq wdorAYhla f.koS we;=jdg iel ke;.

          rejka pkaok, fI,agka fmfrard,tpsta chr;ak,ms vS ksYdka;,id.r fmfrArd,wcs;a frdayk,m%oSma ksrkacka wmamqydus,puskao fmfrArd,iqous ,ika;,pska;l iqrx.,iqks,a fmfrard,iqika; l=udr,rks,a pkaok,puskao ksfrdaIka,wef,laiekavrA rKisxy,tia vS us,agka fcdaIma,iqrx. uoqrdj,,kS,a l=udr,iqrx. iusm;a,ik;a chfoaj,jSrisrs fmfrArd,uE; ld,h ;=, lKavdhu ksfhdackh lrk ,o l%Svlhska jYfhka ioyka l< yels w;r hlalvqj ksjkaou m%foaYfha jSYd, l%Svlhska msrsila wo jk jsg fuu lKavdhu ksfhdackh lr ;snSuo ioyka l< yel.tu whj,qka jrA:udkfhaos mjd fuu l%Svd iudcfha oshqKqj ioyd iyh oelajsu ;j;a jSfYaIs; jQ lreKla nejS fmkajd osh yel  


............................................................................................................
............................................................................................................
If you need Or ask anything for web or elle Please Contact
S Jude Silva, No 56 B ,Thibbotugoda,Ganemulla ...Mobile Number 0718669451
  VISIT , SEE AND READ ALL WHICH I WRITE                                                                     


   Face book - Sri Lanka Elle ,   S  Jude Silva             Telephone number -  +94718669451 
 www.youtube.com   - sri Lanka elle                                                                                   
 E mail     - sssjsilva@yahoo.com,   ranjithsilva30@yahoo.com  
 Web For Sri Lanka Elle   
http://srilankaelle123456.blogspot.com    
                                                                                                                                                                                     Other web For Sri Lanka elle
     http://S jude Silva.blogspot.com                                                
............................................................................................................

No comments:

Post a Comment

Pictures of Eagles

There was an error in this gadget